Oorweeg dit tóg: Luister om te verstaan, en nie alewig om te fix nie.  En verduidelik deegliker wat van mekaar verwag word, en hoekom.  Dit is nie te veel gevra sodat die gesin ‘n lekker plek vir almal kan wees nie.

Deur Philip de Jager

Ek nooi jou uit om hier om die tafel te kom sit, en hande te vat terwyl ons gesels oor kommunikasie in die gesin.

Een van die grootste vreugdes in die gesin is om te kan gesels.  Dit is een van die wonderlike waardes wat in gesinne gekweek moet word: om lekker, gemaklik, ook soms ernstig, met vrymoedigheid en sinvol te kommunikeer.  Wanneer ons aandag skenk aan kommunikasie in die gesin is daar beslis baie aspekte waaroor ons kan gesels.  Vir die doel van hierdie gesprek skenk ons aandag aan om te luister.  Daar word baie gepraat, maar word daar geluister?  En word daar reg geluister?

Wees daarop bedag om reflektief eerder as reaksionêr te luister

Een van die grootste uitdagings in enige kommunikasie-gebeure is om ruimte te maak vir ‘n meer reflektiewe hantering van sake as die tipiese reaksionêre manier.  Dit is om doelbewus nie onmiddellik te probeer om dinge te fix nie, wat gekenmerk word aan tipiese probleemoplossing vrae soos: Wat is fout?  En hoe gaan ons dit regstel? 

Om alewig te poog om dinge reg te stel sodat dit in ‘n vooropgestelde denkwyse; of in die misleiding van die “volmaakte gesin” sal inpas kan daartoe aanleiding gee dat mense mekaar se uniekhede ignoreer en dat selfs sommige uitdagings misgekyk word. 

‘n Reflektiewe gesprek is ook nie ‘n monoloog nie.  Indien net een persoon praat kan daar nie sinvolle refleksie plaasvind nie.  Onthou die doel: Om ‘n dialogiese wisselwerking tot stand te bring sodat wedersydse begrip verkry kan word.  Dit moet dus nie beskou word dat vrye teuels gegee word nie, want dit gee aanleiding tot gebrekkige dissipline en dit kweek selfsug.  Dit is ook nie ‘n geleentheid om te maak of jy luister en dan af te sluit deur weer net die reëls met ‘n ystervuis af te forseer nie.   

Deur middel van sinvolle refleksie ten einde wedersydse begrip te kweek is dit moontlik om optrede, gesindhede of gedrag beter te verstaan.  Dit is ook ‘n geleentheid om gesinswaardes te verduidelik en hoekom bepaalde gedrag of optrede aanvaarbaar is al dan nie. 

‘n Reflektiewe benadering is om sonder enige verwyte vrae te vra soos: Hoe kan ons hieruit leer?  Hoe kan ons mekaar beter verstaan?  Hoekom voel jy só?  Hoekom het jy só opgetree?  Hoekom het die gesin bepaalde reëls en wat word daarmee bedoel?  Die fokus is dus daarop gerig om wedersydse en dieper begrip vir mekaar te verkry.  ‘n Reflektiewe benadering in die gesin se kommunikasie-gebeure skep in die gesin vir elkeen ‘n veiliger ruimte waar vrymoedigheid gekultiveer word om uitdrukking van die self te gee.  ‘n Reflektiewe hantering van omstandighede sentreer dus nie bloot op ‘n evaluering van sake met daaropvolgende gevolge nie, maar wil eerder reëls, waardes, gedrag, insidente of optrede deegliker beskryf sodat dieper begrip verkry kan word.  ‘n Reflektiewe hantering van insidente kan ook daartoe aanleiding gee dat aanpassings met die nodige wysheid gemaak word sodat die gesin optimaal kan funksioneer en vrymoedigheid aangemoedig word.

Ten slotte …

Oorweeg dit tóg: Luister om te verstaan, en nie alewig om te fix nie.  En verduidelik deegliker wat van mekaar verwag word, en hoekom.  Dit is nie te veel gevra sodat die gesin ‘n lekker plek vir almal kan wees nie.

Dit is my gebed dat ons Hemelse Vader julle harte vir mekaar sal verruim, en dat julle mekaar sal hoor.

Jy is welkom om my te kontak by admin@leefdiewoord.co.za