“‘n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter”  (Ps. 127:1).

Moet nie vergelyk nie

Celebrate julle gesin.
Jy moet die uniekheid van julle gesin vind in julle saamwees, en in die uniekheid van elke gesinslid.
Om julleself met ander gesinne te vergelyk sal altyd tot kompetisie aanleiding gee wat dikwels uitdrukking vind in allerhande gemene dade.
Wat maak julle gesin besonders?

Leer om mekaar te waardeer

Celebrate mekaar.
Ons moet daaroor gesels dat gesinslede moet leer om mekaar te waardeer
Wanneer ons daaroor gesels dat gesinne moet LEER om mekaar te waardeer, is dit duidelik dat dit nie ‘n vaardigheid is wat spontaan deel van die gesinslewe is nie.
Gesinslede wat mekaar waardeer, voel nie deur mekaar bedreig nie.
Wat waardeer elkeen van julle van mekaar

Staan saam met mekaar

Celebrate saam oorwinnings.
In ‘n wêreld wat uitmekaar val, moet die gesin juis die veilige plek van heelheid wees.
Vriende, dit gaan van elke lid van die gesin vereis om te werk aan julle gesin se heelheid.
Daarom is dit belangrik dat gesinne, genade-ruimtes moet wees waarin dissipline nie verag sal word nie.
Hoe kan julle mekaar beter ondersteun

Leef met waardes

Celebrate God in julle midde.
Elke gesin het ‘n bepaalde gesinskultuur.
Soms word doelbewus daaraan gewerk, en ander male is dit iets wat ontwikkel deur die saam loop met die sameloop van die lewe – dit is gevaarlik en onverantwoordelik.
Julle moet intensioneel jul gesin se waardes identifiseer, definieer, met die Woord van God belyn, dokumenteer en implementeer.
Hou God sentraal in julle waardes.
Wat is die dinge wat vir julle as gesin belangrik is?

Ek vertrou dat hierdie oordenking en Bybelstudie vir jou betekenisvol sal wees.
Jy is welkom om my te kontak by: admin@leefdiewoord.co.za

Onthou ons motto: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Groete
Philip