Wie ons is

Dit is ‘n groot vreugde om jou meer van die Leef die Woord Bediening (LDW) te vertel.  Hierdie Bediening bestaan reeds sedert 2001 en het as gevolg van ‘n praktiese rede ontstaan: Om kontinuïteit en gesentraliseerde beskikbaarheid te verseker in terme van Skrifgefundeerde publikasies.

Na voltooiing van Philip se teologiese opleiding te Berea Teologiese Kollege (1989-1991) is hy op 1 Desember 1991 in die bediening van die Volle Evangelie Kerk van God in Suidelike Afrika (VEK) opgeneem.  Sederdien tot op hede is hy ‘n geordende pastoor in goeie stand met die denominasie.  Dit vul hom met ‘n hoë mate van genoegdoening om in die bediening te wees en hy vereenselwig hom met die woorde van Paulus: “en ek dank Hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, onse Here, dat Hy my getrou geag en in die bediening gestel het” (I Ti. 1:12) en “lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny” (II Ti. 2:15).

Sedert Philip in die bediening van die VEK opgeneem is; en vanaf April 2001 Heleen saam met hom, het hulle reeds verskeie gemeentes bedien.  Ongeag die wisseling van gemeentes word daar egter konstant inligting gepubliseer in die vorm preke, oordenkings, artikels, nuusbriewe, boeke, kursusse, konferensies, ensovoorts.  Al hierdie publikasies is in hulle besit en deur middel van die Leef die Woord Bediening en die webwerf kan toegang tot hierdie publikasies vanaf ‘n sentrale punt verkry word.

Ons vertrou dat jy baat sal vind by die Leef die Woord Bediening en dat jy waarlik sal beleef dat die woord van God ook werk in jou wat glo (I Th. 2:13) namate jy die Woord van God as sodanig die reël vir geloof en lewe in jou eie lewe maak.