Die gesin is ‘n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.

Deur Philip de Jager

Ek nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar.

Ek is seker dat jy al die idiomatiese uitdrukking gehoor en gebruik het: nooit te oud om te leer nie.  In gesinne is dit beslis ook só.  Ons moet nooit te oud word om te leer nie.  En ons kan almal beslis bymekaar leer.  En daar is gewis baie wat ons nog moet leer – en ook saam met mekaar moet ontdek.  Die gesin is ‘n sosiale groepering waar interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar se lewens kan maak.

Kinders leer by ouers:  Die waarheid is ‘n naarheid, maar dit hou jou uit die gevaar uit.  Die eenvoudige realiteit van die lewe is dat ouers al die vreugdes, uitdagings, lesse en seerkry van die ouderdomme soos 8, 13, en 16 deurgegaan het.  Ouers het die voordeel dat hulle bepaalde hanteringsmeganismes aangeleer het waaroor hulle kinders nog nie beskik nie.  Ons moet nie die verantwoordelikheid en invloed van ouers se voorbeeld en opvoedingstaak enigsins onderskat nie.  Dit is ewe belangrik om ouers daarop te wys dat hulle primêr daartoe aangesê word om te sorg vir hulle kinders se opvoeding – nie die skool of kerk nie.  Net soos ons kinders aanmoedig om aan hulle ouers gehoorsaam te wees, net so moet kinders ook aangemoedig word om by hulle ouers te leer – en moet ouers oplet na hulle voorbeeld.

Ouers leer by ouers: Ouers leer bymekaar.  Aangesien elkeen ‘n stuk aangeleerde en aangepaste lewensvaardighede het, kan ouers bymekaar leer.  Die een kan by die ander een die waarde en toepassing van byvoorbeeld geduld leer.  Om bymekaar te leer vereis noodwendig dat ouers met mekaar in gesprek moet bly ten opsigte van die opvoedingstaak wat hulle het.  Ja, ouers kan ook by ander ouerpare leer – wees egter altyd bedag daarop om nie julle gesin of gesinslede met ander gesinne te vergelyk nie.  Vind en omhels die uniekheid van julle gesinslewe.

Ouers kan by kinders leer: Ouers kan!  G’n wonder dat Jesus ook gesê het dat ons moet verander en soos die kindertjies moet word nie (Matt. 18:3).  O nee, dit veronderstel geensins dat ouers hulle sal skuldig maak aan die “streng kinders en gehoorsame ouers” tendens nie.  Ek het egter al soveel kosbare lesse by my seun geleer.  “Contact with the life of a child opens up a new vision of the world” (Durka 1988:507). 

Kinders leer by kinders: Kinders betrek mekaar by hulle alledaagse lewe, en op so wyse leer hulle bymekaar.  Die saam-beleef-wêreld van kinders word dus ook ‘n saam-leer omgewing.  Dit het natuurlik uitdagings en gevare soos die spreekwoordelike monkey see, monkey do, maar moet eweneens nie die baba met die badwater uitgooi nie.  Kinders leer ook by hulle siblings mooi lesse soos kameraadskap en mededeelsaamheid.

Ten slotte …

Wat is die lesse wat julle as gesin al bymekaar geleer het?  Praat gerus met mekaar daaroor wanneer julle weer aan tafel sit.  Die gesin moet vir elke lid van die gesin ‘n verrykende saam-leef-saam-leer tuiste wees.

Bronnelys

Durka, G. 1988. The changing family: perspectives for family ministry. Religious Education. 83(4): pp. 498–510.